2020 Yılı Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti Meclis Tarifesi

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

2020 Yılı Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti Meclis Tarifesi

1- 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesi; “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.”

2- 27.10.2010 tarih ve 27742 R.G. sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” in 8. Maddesi (1) fıkrası; “Evsel Katı Atık İdareleri; a) Evsel katı atık hizmetini vermek veya verdirmekle, b) Evsel katı atık hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle, c) Evsel katı atık ücretini toplamakla, yükümlüdürler.”

3- Aynı Yönetmeliğin 9. Maddesi (1) fıkrası;” Aboneler ve atık üreticileri; a) İlgili kurumlarca bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak belirlenen tarifelere göre faturalanan atıksu ve evsel katı atık ücretlerini ödemekle, yükümlüdürler.”

4- 2 Şubat 2019 tarih ve 30312 R.G. sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in Geçici 1. Maddesi  (1) bendi; “26/10/2011 tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğe, tarife belirleme, abonelik, sözleşme, teknik altyapı eksiklikleri de dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri,  31/12/2020 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler.”

hükümleri doğrultusunda, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK ”in 13, 15, 18, 20, 21 ve 22. maddeleri gereğince Belediye Meclisimizin   09.07.2020 tarih ve 613 sayılı kararı ile belirlenen, Büyükşehir Belediyemiz tarafından Demirli Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yürütülmekte olan evsel katı atık bertaraf hizmetlerine ait   “Toplam Sistem Maliyeti” ve “Tam Maliyet” hesapları sonucunda konutlardan ve işyerlerinden alınacak “Evsel Katı Atık Bertaraf Ücretleri” tarifeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Aynı yönetmeliğin 23. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi uyarınca halkımıza duyurulur.

Belediyemiz tarafından yürütülen evsel katı atık bertaraf işi maliyeti

Katı Atık Düzenli ve Düzensiz Dep. Sah. İşl. gideri6.521.884,17
Montaj dahil 4 adet mobil aktarma ünitesi alım amortisman bedeli207.120,00
7 adet yaşam konteyneri yapım amortisman bedeli7.291,67
5 adet aktarma alanı tel çit yapımı amortisman bedeli2.636,00
Montaj dahil 2 adet kantar alım amortisman bedeli27.600,00
Montaj dahil 4 adet Jeneratör alım amortisman bedeli14.480,00
Montaj dahil su deposu alımı amortisman bedeli4.120,00
4 aktarma alanı çeşitli beton işleri yapım amortisman bedeli3.823,33
Aktarma istasyonları işletme gideri6.815.538,54
Demirli ve Aktarma İşletme son 3 aylık6.989.010,00
Toplam Sistem Maliyeti                                =    20.593.503,72 TL/YIL     
   
Yönetmeliğin 13 (b) maddesi gereğince Toplam Sistem Maliyeti’nden düşülecek vergi geliri :
2019 Yılı Toplam Sahaya kabul edilen atıkların gelirleri       =    334.153,97TL/YIL 
2019 Yılı Toplam Ç.T.V. Tahakkuk Tutarı                        =    4.071.435,90TL/YIL 
Gelirler toplamı                                                                     =    4.405.589,87TL/YIL
Evsel Katı Atık bertaraf ücret tarifelerine yansıtılacak bedel:
   
Tam Maliyet                                                                =16.187.913,84TL/YIL

Tarafımızca işletilmekte olan Düzenli Depolama Sahası ve tarafımızca işletilmekte olan  aktarma istasyonları ile ilgili olarak tarafımızca yapılan harcamalar karşılığı  alınacak olan “Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri”; 2872 sayılı Çevre Kanunun 3-g maddesi “Kirleten Öder İlkesi” doğrultusunda  2019 yılı içinde bu tesislerden yararlanmakta olan Süleymanpaşa, Muratlı, Hayrabolu, Malkara, Şarköy, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray İlçeleri olmak üzere 11 ilçe için belirlenmiştir.

TARİFELER

Tarifelerin oluşturulmasında konut ve işyerleri olarak iki ana unsur dikkate alınmıştır.

  1. Su abonesi olan konutlar harcadıkları m3 su bedeline göre değişken tarife üzerinden,

Su abonesi olamayan konutlar aylık sabit tarife üzerinden,

  • İşyerleri Sanayi kuruluşları hariç; Çevre Temizlik Vergisi’nde ait oldukları grup ve dereceye göre belirlenen sabit tarife üzerinden,

OSB’ler dahil tüm sanayi kuruluşları; evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz doğrultusunda değerlendirilerek çalışan personel başına belirlenen değişken tarife üzerinden ücretlendirilmişlerdir.

İşyerlerinin grup ve derecelere ait tarife ücretlerinin belirlenmesinde ÇTV grup derecesine göre devletin açıkladığı yıllık tarifeler ve bunlar arasındaki artış katsayısına göre oluşturulan tablolar dikkate alınmıştır.

Buna göre komisyonumuz tarafından yapılan çalışmada aşağıdaki ücret tarifeleri belirlenmiştir.

1-KONUTLARDA

Su Abonesi Olan Konutlarda (Su Miktarına Göre Değişken Tarife) (TL/m3)

 (TL/m3)
Su abonesi olan konutlarda tarife bedeli0,30

Su Abonesi Olmayan Konutlarda (Abone Sayısına Göre Aylık Sabit Tarife) (TL/Ay)

 Aylık (TL/ay)Yıllık (TL/yıl)
Su abonesi olmayan konut tarife bedeli1,9723,70

2-İŞYERLERİNDE (KDV dahil)

GRUP1.DERECE2.DERECE3.DERECE4.DERECE5.DERECE
1. GRUP2.040,171.573,841.282,391.107,52984,88
2. GRUP1.282,39984,88757,78641,20571,25
3. GRUP984,88641,20571,25408,03320,36
4. GRUP408,03320,36233,16203,78157,15
5. GRUP233,16203,78139,90133,83110,52
6. GRUP133,83110,5269,9563,8948,96
7. GRUP48,9637,7726,1122,3816,79

Evsel Katı Atık Bertaraf Ücretlerinin Tahsilatına İlişkin Usul ve Esaslar

        27.10.2010 tarih ve 27742 Resmî Gazete sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Faturalandırma başlıklı 22- (1) maddesi; “Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.” hükmü doğrultusunda;

1- Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi işyerleri için KDV dahil olarak belirlenmiştir.

2- Konutlar için belirlenen “Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti”, Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından su faturaları içinde aylık olarak tahsil edilerek tamamı Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılır.

3-  11.12.2019 tarihli 1142 no.lu Meclis Kararı ile belirlenen “Büyükşehir Belediyesi Evsel Katı Atık Bertaraf Ücretleri Tarifesi”nde yer alan işyerleri bertaraf ücretlerinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından yeniden değerlendirilmesi sonucu revize edilen ücret tarifesi, Covıd-19 virüs salgınından dolayı Meclis Toplantılarının ertelenmesi nedeniyle karara bağlanamadığından, tahakkuk ve tebliğ işlemlerinin yapılamaması sebebiyle Mayıs ve Kasım ayı olan ödeme tarihleri 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

4- Su aboneliği bulunan konutlardan Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti, TL/m3 su bedeli üzerinden su faturaları içinde ayrı bir tarife ile TESKİ tarafından tahakkuk ve tahsil edilerek tamamı Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılır.

5- Su aboneliği bulunmayan konutlar için abone sayısına göre Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen Evsel Katı Atık Bertaraf Ücretlerinin Mayıs ve Kasım ayı olan ödeme tarihleri Covıd-19 virüs salgınından dolayı     tebliğ işlemlerinin yapılamaması sebebiyle 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

6- Su abonesi olmayıp atıksu abonesi olan konutlardan Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti,   TL/m3 su bedeli üzerinden su faturaları içinde ayrı bir tarife ile TESKİ tarafından tahakkuk ve tahsil edilerek tamamı Büyükşehir Belediyesi hesabına aktarılır.

7- 2022 sayılı yasaya göre yaşlılık aylığı alanlar, şehit aileleri, gaziler ve en az %50 engelli olduğunu belgeleyenlerden Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti % 50 indirimli olarak alınacaktır.

8- Konutlarda su faturası dönemi içinde su tüketimi olmayan abonelerden Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti tahsil edilmeyecektir.

9-Mülga Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda, İlimiz genelinde bulunan marketler Meclis Kararı  ile belirlenen 2020 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi’nde m2 olarak belirlenen işyerleri sınıfına göre ücretlendirilecektir.

10-Mülga Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda,İlimiz genelinde bulunan OSB’ler dahil bütün sanayi kuruluşlarından çalışan personel sayısına göre 9 TL/kişi-yıl ücret alınacaktır.

11-Vadesinde ödenmeyen Evsel Katı Atık Bertaraf Ücretleri için yasal gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri; su faturaları ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihi, diğer tahsilatlarda ise 31/12/2020 tarihi sonuna kadardır.

12-Yıl içinde Evsel Katı Atık Bertaraf Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet; su abonesi olan konutlarda aboneliğin başladığı ve sona erdiği tarihlerde, diğerlerinde ise bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ayın başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Yıl içinde işyerinin konuta veya konutun işyerine dönüşmesi veyahut işyerinde faaliyet, kapasite, kullanım alanı, koltuk sayısı, personel sayısı vb. değişiklik olması sebebiyle 13.12.2005 tarih 2005/9817 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen bina grup cetvelindeki grup/derecelerinin değişmesi durumunda veya yıl içinde mükellefiyet şahsında meydana gelen değişikliklere ait bildirimler mükellef tarafından en geç takip eden ay içinde verilecektir.

13-Danıştay Ondördüncü Dairesi’nin 2013/7503 Esas, 2015/1087 Karar nolu kararı ile; “abone “tarifinin hem su hem atıksu hem de katı atık hizmetlerinden yararlanan kişiyi ifade ettiği; su hizmetlerinden yararlanan abonenin atıksu üreteceğinin de tabii olduğu, suyun kullanılmasının ve atıksuyun meydana gelmesinin hayatın olağan akışı içinde, o yerde yaşamsal fonksiyonlar olduğunun ve bunun sonucunda katı atık üretiminin de olacağının kabulünü gerektirmektedir. Böylece su, atıksu ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek ve tüzel kişilerin idareyle yapacakları abonelik sözleşmesi uyarınca, idarece atıksu ve katı atık yönetim sistemi ücreti tarifelerinin “kirleten öder” ilkesi uyarınca belirlenerek, su faturaları üzerinden tahsil edilebileceği, dolayısıyla su aboneliği sözleşmesinin olmasının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.” Kararı verilmiş olup, TESKİ ile abonelik sözleşmesi yapmış olanlar 27.10.2010 tarih 27742 sayılı R.G’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.

14-27.10.2010 tarih ve 27742 Resmî Gazete sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik “in Halkın Bilgilendirilmesi başlıklı 23. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda; yukarıda belirtilen ücret tarifeleri kesinleşen meclis kararımızı müteakip yapılacak halkın bilgilendirilmesinden sonra uygulanmaya başlanacaktır.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish