TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

MADDE 1- İHALENİN NİTELİĞİ, İHALENİN YERİ VE İŞİN MİKTARI: Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyenin mülkiyetinde bulunan 14 adet taşınmaz Ayaspaşa Mah.Camii Cad.No:14 deki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Ali Gürsu ERGENE Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 17/05/2022 Salı günü belirtilen saatlerde satış ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2-TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL): Mevcut haliyle satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S.NoMahallesiCinsiAdaParselYüzölçümü (m²)Muhammen Bedel(TL)Geçici Teminat(TL)İhale Saati
1KüçükyoncalıArsa229382.452,62686.733,6020.603,0010:00
2KüçükyoncalıArsa229392.191,46613.608,8018.409,0010:08
3KüçükyoncalıArsa229401.969,63551.496,4016.545,0010:16
4KüçükyoncalıArsa229411.596,53447.028,4013.411,0010:24
5KüçükyoncalıArsa229421.827,67511.747,6015.353,0010:32
6OsmanlıArsa019662.513,72515.312,6015.460,0010:40
7OsmanlıArsa019672.498,65512.223,2515.367,0010:48
8OsmanlıArsa019682.477,58507.903,9015.238,0010:56
9OsmanlıArsa019693.062,63627.839,1518.836,0011:04
10SofularArsa012491.265,43300.539,639.017,0011:12
11SofularArsa012501.108,07263.166,637.895,0011:20
12SofularArsa01251993,48235.951,507.079,0011:28
13SofularArsa01252878,89208.736,386.263,0011:36
14SofularArsa012531.056,03250.807,137.525,0011:44

MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ VE VERGİLER: Satışı gerçekleşen ihale bedeli üzerinden tek seferde peşin ödenir. Gerçekleşen satış işleminden K.D.V alınmayacaktır. Karar pulu ve Sözleşme Damga Vergisi ayrıca hesaplanır.

MADDE 4- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı 16/05/2022 saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, satın alınması düşünülen taşınmazın tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri banka ıban numaralarına iade edilecektir.

MADDE 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  

b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler; 1-Yatırdıkları Geçici Teminat (veya Banka Teminat Mektubu) ve şartname bedeli makbuzu.2-Maliyeye ve Saray Belediyesine borcu yoktur belgesi 3-Adreslerini gösterir (ikametgâh) belge. 4-İhalelerden yasaklı olmadığına dair dilekçe

Gerçek Kişi 1-Kimlik fotokopisi

Tüzel Kişi 1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

Vakıflar 1-İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü

Kooperatifler 1-İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi

Dernekler 1-İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi 2-Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti

Şirketler 1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise)2-Faaliyet Belgesi3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait) 4-Şirket Yetki Belgesi5-Ticaret Sicil Gazetesi6-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi

c- Şartname Bedeli; 100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümenine sunmak zorundadırlar.MADDE 6- İstekliler, son başvuru tarihi; 16/05/2022 saat 17:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb. ile ihale başvurusu kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir.