SARAY BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI


MADDE-1 İHALENİN NİTELİĞİ, İHALENİN YERİ VE İŞİN MİKTARI: 34 adet taşınmaz 07/02/2023 tarihinde Ayaspaşa Mahallesi Camii Caddesi No:14’teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile belirtilen saatte sıra numarasına göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

MADDE-2 TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL) : Mevcut haliyle kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gerçekleşen kira bedeline %18 KDV, damga vergisi, karar pulu ve %6 kesin teminat bedelleri kiralama süresi üzerinden ayrıca hesaplanır. Yıllık kira bedeli aylık eşit taksitlerle ödenebilecektir. İkinci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri “Tüketici Fiyatları Endeksinin 12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı” nda arttırılacaktır. TÜFE oranının negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE-3 KİRALAMA SÜRESİ: 1-31 sıra taşınmazların kira süresi 28 Ay, 32. sıra taşınmazın 3 yıl, 33 ve 34 sıra taşınmazların 2 yıl’ dır.

S.NoKiralanacak Yerin AdresiKullanım Amacı1 Yıllık Muhammen Bedel (TL)Geciçi Teminat %3 (TL)İhale Saati
1Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1ALOKANTA19.920,001.395,0013:30
2Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1BİŞ YERİ10.200,00714,0013:35
3Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1CİŞ YERİ10.200,00714,0013:40
4Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1DİŞ YERİ10.200,00714,0013:45
5Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1EİŞ YERİ10.200,00714,0013:50
6Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1FİŞ YERİ10.200,00714,0013:55
7Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1GİŞ YERİ10.200,00714,0014:00
8Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1HİŞ YERİ10.200,00714,0014:05
9Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1IİŞ YERİ10.200,00714,0014:10
10Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1JİŞ YERİ10.200,00714,0014:15
11Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1KİŞ YERİ10.200,00714,0014:20
12Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1LİŞ YERİ10.200,00714,0014:25
13Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1MİŞ YERİ10.200,00714,0014:30
14Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1NİŞ YERİ10.200,00714,0014:35
15Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2BÜFE16.452,001.152,0014:40
16Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2AİŞ YERİ15.600,001.092,0014:45
17Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2BİŞ YERİ15.600,001.092,0014:50
18Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2CİŞ YERİ15.600,001.092,0014:55
19Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2DİŞ YERİ15.600,001.092,0015:00
20Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2ELokanta42.600,002.982,0015:05
21Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2Fİş Yeri15.600,001.092,0015:10
22Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2HUnlu Mamuller Satışı31.800,002.226,0015:15
23Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2IİŞ YERİ36.600,002.562,0015:20
24Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2Bilet Satış Ofisi64.200,004.494,0015:25
25Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2CBilet Satış Ofisi39.600,002.772,0015:30
26Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2DBilet Satış Ofisi42.000,002.940,0015:35
27Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2EBüfe13.800,00966,0015:40
28Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2FBilet Satış Ofisi36.000,002.520,0015:45
29Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2GİŞ YERİ13.800,00966,0015:50
30Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2HBüfe13.800,00966,0015:55
31Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2I-2/2JBilet Satış Ofisi84.480,005.914,0016:00
32Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:111/1Türkan Saylan Parkı18.000,001.620,0016:05
33Beyazköy Mah.1393 Sok.No:2/BİŞ YERİ12.000,00720,0016:10
34Beyazköy Mah.1393 Sok.No:8/5Mesken(2.Kat 2 Nolu)9.240,00555,0016:15

MADDE-4 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait Geçici Teminatı 06/02/2023 saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen taşınmazın tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri ihale bitiminden sonra dilekçe ile müracaatlarında Banka Iban numaralarına iade edilecektir.

MADDE 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. Bilet satış ofisi olarak kiralanacak iş yerlerin ihalesine katılacaklar için Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı D1, B1 yada F türü Yetki Belgesinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yada internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler; 1-Yatırdıkları Geçici Teminat (veya Banka Teminat Mektubu) ve şartname bedeli makbuzu.2-Maliyeye ve Saray Belediyesine borcu yoktur belgesi 3-Adreslerini gösterir (ikametgâh) belge. 4-İhalelerden yasaklı olmadığına dair dilekçe. 5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi aslı veya internet üzerinden alınmış barkotlu belge- Faaliyet BelgesiVergi Levhası(1-33 sıra) Gerçek Kişi 1-Kimlik fotokopisi Tüzel Kişi ve kooperatifler 1- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi. Ortak Girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter onaylı ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile kira sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Vakıflar 1-İhaleye katılmak üzere yetkilisi için alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü Dernekler 1-İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi 2-Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti Şirketler 1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise)2-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait) 3-Şirket Yetki Belgesi 4-Ticaret Sicil Gazetesi 5-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi c-Şartname Bedeli; 100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü MADDE-6 İstekliler, son başvuru tarihi; 06/02/2023 Saat 17:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb. ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir.