BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMASINA DAİR KANUN KANUN NO: 7440

        Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun’la, diğer düzenlemeler yanında;

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına,

İhtilaflı alacakların tasfiyesine,

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin sonunda yapılacak tarhiyatlara,
Matrah artırımına, Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine,
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

09.03.2023 tarih ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.


Kanun’la, diğer düzenlemeler yanında;

Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına,

İhtilaflı alacakların tasfiyesine,
Matrah artırımına,
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin sonunda yapılacak tarhiyatlara,

Kayıt ve muhasebe düzeltmelerine, ilişkin düzenlemeler önerilmiştir.

Kanun’un diğer düzenlemelerine ilişkin açıklamalar başka Bültenlerde yapılacak olup,
yukarıda özetlenen konulardaki düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

A) YENİDEN YAPILANDIRMANIN KAPSAMI


1. Genel Olarak Kapsama Giren Alacaklar
Kanun’a göre yeniden yapılandırma kapsamına;

• Vergiler ve vergi cezaları,

• Bazı idari para cezaları,

• Ecrimisil borçları,

• Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

• Gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları,

• Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

• Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme
faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar,

girmektedir.

2. Alacakların Dönemi Açısından


Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen vergiler bakımından
yapılandırma kapsamına;

• 31.12.2022 tarihinden önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar
verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri ve gecikme zamları (2022 yılında ödenmesi gereken geçici vergi hariç),

• 2022 yılına ilişkin olarak 31.12.2022 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

• 31.12.2022 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan
vergi cezaları,

girmektedir.

Taahhütname formunun çıktısını alarak eksiksiz şekilde doldurup taratarak emlak@saray.bel.tr adresine mail yolu ile iletebilirseniz, başvurunuz geçerli sayılacaktır.
Whatsapp Hattı: 0541 768 10 43
Telefon: 0282 768 01 50