Salı, Şubat 27, 2024
İLANLAR

SARAY BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

MADDE 1-13 Adet Arsa niteliğindeki taşınmazımız, Ayaspaşa Mah.Cami Cad.No:14 teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 02/08/2023 tarihindebelirtilen saatlerde sıra numarasına göre satış ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2-Mevcut haliyle satış ihalesi yapılacak olan taşınmaz bilgileri ve parasal değerler tabloda gösterilmiştir.

S.NoMahallesiCinsiAdaParselYüzölçümü (m2)Muhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Saati
1SafaalanArsa17212450,00657.450,0019.724,0013:30
2SafaalanArsa17210450,00657.450,0019.724,0013:40
3SafaalanArsa1735450,00654.300,0019.629,0013:50
4SafaalanArsa1736450,00654.300,0019.629,0014:00
5SafaalanArsa1737450,38687.279,8820.619,0014:10
6SafaalanArsa1743450,00633.600,0019.008,0014:20
7SafaalanArsa1747450,00633.600,0019.008,0014:30
8SafaalanArsa17418450,00633.600,0019.008,0014:40
9SafaalanArsa1757450,00633.600,0019.008,0014:50
10SafaalanArsa17526450,00639.000,0019.170,0015:00
11SafaalanArsa1762450,00639.000,0019.170,0015:10
12SafaalanArsa17614450,00653.400,0019.602,0015:20
13SafaalanArsa17617450,00653.400,0019.602,0015:30

MADDE 3-Taşınmazların ihale satış bedeli peşin ödenir. KDV alınmayacaktır. Karar pulu ve Sözleşme Damga Vergisi ayrıca hesaplanır.

MADDE 4-SON BAŞVURU TARİHİ  01/08/2023 saat 17:00a kadar Geçici Teminatı TR25 0001 0004 0208 3698 8050 58 nolu Saray Belediye Başkanlığı banka hesabına açıklama kısmına ihale sıra numarası ile ada parsel bilgileri yazılarak yatırılması ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat gelerek ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb. ile ihale başvurusu kabul edilmeyecektir. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminatları ihale onayından sonra banka hesaplarına iade edilecektir.

MADDE 5-İhaleye katılabilmek için; a-08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve satın alınması düşünülen taşınmazların tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar.  

b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler; 1-Geçici Teminat (veya Banka Teminat Mektubu) ve şartname bedeli makbuzu. 2-Maliye’ye ve Saray Belediyesine borcu yoktur belgesi 3-Adreslerini gösterir (ikametgâh) belge. Gerçek Kişi Kimlik fotokopisi Tüzel Kişi Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi Vakıflar 1-İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü Kooperatifler 1-İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi Dernekler 1-İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi 2-Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti  Şirketler 1-İmza Sirkülerini (Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 2-Faaliyet Belgesi 3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait) 4-Şirket Yetki Belgesi 5-Ticaret Sicil Gazetesi 6-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi İstekli adına vekâleten ihaleye katılım halinde Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü

c-Şartname Bedeli; 250,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.