Pazartesi, Mart 4, 2024
DUYURULAR

Tekirdağ ili, Saray ilçesi, tapuda Büyükyoncalı Aziziye ,365 ada ve 4 parselde kayıtlı ve Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Aziziye Mahallesi, No: 24 Tebligat Tutanağı

Tekirdağ ili, Saray ilçesi, tapuda Büyükyoncalı Aziziye ,365 ada ve 4 parselde kayıtlı ve Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Aziziye Mahallesi, ŞEHİT NİHAT KARA (CADDE)C/S/B/M, No: 24 adresinde yer alan yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alanda” kalmaktadır/281905 Yapı Kimlik Numarası (YKN) ile “Riskli Yapı” olarak tespit edilmiş ve riskli yapı tespiti kesinleşmiştir.

6306 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca; riskli alanda kalan/riskli yaplar olarak tespit edilen yapının tahliyesi ve yıktırılmasına ilişkin olarak düzenlenen işbu Tutanak, ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ yerine kaim olmak üzere, riskli yapıya asılacak, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilecek ve muhtarlıkta on beş gün süre ile ilan edilecektir.

Muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligat yapılmış sayılacaktır. Muhtarlıkta yapılacak ilanın son gününden itibaren başlamak üzere, riskli alanda kalan/riskli yapı olarak tespit edilmiş olan yapının tahliyesi ve yıktırılması için maliklere 90 gün süre verilmiştir. Bu süre içerisinde riskli yapı, maliklerce tahliye edilİp yıktınlmadığı takdirde riskli yaplnın tahliyesi ve yıktırılması idari makamlarca yapılacaktır. İdari
makamlarca yaptırılacak tahliye ve yıkımın masrafları maliklerden 6l83 sayılı Kanuna göre
tahsil edilecektir.


Riskli yapı olarak tespit edilen yapılarda; güçlendirme yapılmak istenilmesi durumunda; riskli yapının yıktırılması için verilen süre içerisinde, maliklerce, öncelikle güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi; güçlendirme projesinin hazırlatılması, 634 sayılı Kanun’un l9 uncu maddesinde belirtilen şekilde güçlendirme kararının alınması ve imar mevzuatı çerçevesinde güçlendirme ruhsatı alınması suretiyle güçlendirme yapılması mümkündür.
İş bu Tutanak ile bildirilen tahliye ve yıkım işlemine karşı maliklerin, 6306 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin dokuzuncu fikrasına göre, otuz gün içinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açma hakkı mevcuttur.(31/01/2024)