T.C

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

MADDE1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü’nünçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2-(1)Bu Yönetmelik,3/7/2005 tarihlive 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 832 sayılı kanun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve 22.04.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar’a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Saray Belediye Başkanı’nı,

b) Belediye: Saray Belediyesini,

c) Harcama Birimi: Saray Belediyesi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve/veya harcama yetkisi buluna nbirimleri,

d) Müdür: Mali Hizmetler Müdürü’nü ifade eder.

e) Servis: Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne doğrudan bağlı alt birimleri,

f) Üst yönetici: Saray Belediye Başkanını,

g) Üst yönetim: Saray Belediye Başkanıve Başkan Yardımcılarını, İfade eder.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

MADDE4 – (1)Aşağıda belirtilen görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi YönetimHarcama Belgeleri Yönetmeliği, İhale Kanununun, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Sayıştay Kanunu hükümlerinin, her yıl çıkarılan Devlet Bütçe Kanunlarının ve diğer ilgili mevzuatın belediye iş ve işlemlerinde uygulanmasını sağlamak

b)Belediye gider bütçesindeki ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasını sağlamak

c) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren belediye bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

d) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak

e) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak

f) Muhasebe hizmetlerini yürütmek, mali tablolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak,

g) Bankalar nezdindeki hesap ekstrelerinin kontrolünü sağlamak,h)Destek HizmetleriMüdürlüğüve Emlak İstimlak Müdürlüğüile koordineli olarak, belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınırlar ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemeki)Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlamak

j) Mali kanunlar ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üstyönetime ve birim müdürlerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmakk)İhale teminatlarını alıp gerektiğinde iade işlemlerini yapmak,

l) Her türlü kesinti, fatura ödemeleri ve vergilerin yasal süresinde ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak.Bütçe harcama kalemleri arasında aktarma kararlarını yerine getirmek.

n) Ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek

o) Mali konularda belediye başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish