T.C

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE   1-    Bu yönetmeliğin amacı, Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün

kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE   2-   Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki  personelin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE   3-   Kültür  ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE   4-    Bu yönetmeliğin uygulanmasında;  

Başkan           :   Saray Belediye Başkanı’nı

Belediye        :   Saray Belediyesi’ni

Meclis            :  Saray Belediye Meclisi’ni

Müdür           :   Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü

Müdürlük     :    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü

Personel        :   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevini tüm personelini ifade eder.

 İKİNCİ BÖLÜM

 Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE   5-   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Teşkilat ve Personel yapısı aşağıda    

belirtilen şekildedir.

-Müdür

-Kalem(Memurlar, İşçiler, Sözleşmeli  Memur ve Avans Ayniyat Mutemedi)

-Teknik Personel

-Kültür Merkezi Sorumluları

Bağlılık

MADDE  6-   Kültür  ve  Sosyal İşler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği

Başkan Yardımcısına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Görev ,Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri

MADDE  7-   1. Kültür  ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Saray Belediyesi bünyesinde kurulmuş

olup, Saray Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici, ve sanata

yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.

2.   Belediyenin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültür etkinliğini planlamak,

uygulamak , değerlendirmek ve raporlaştırmak.

3.  İlçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar, konferans, panel,  sempozyum ,  fuar, festival vb.

etkinlikler düzenlemek, yurtiçi ve yurtdışı festivallere katılmak.

4.  Kütüphanecilik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek.

5.  Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.

6.  Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, Belirli gün ve  haftalarda

veya üst yönetimin talebi üzerine beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışma ve turnuvalar

düzenlemek .

7.  Kent halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak kent

halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını

sağlamak.

8.   İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekanlarda sunarak  kent

halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.

9.   Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında:

 a) Konferanslar 

 b) Paneller

 c) Açık oturumlar

 d)Seminerler

 e)Sergiler

 f)Defileler

 g)Multi vizyon ve Dia gösterileri

 h) Çeşitli konser ve gösteriler

 i)Güzel sanatlar, Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kursları

 j) Tiyatro , sinema kursları ve gösterileri 

 k ) Halk müziği ve halk oyunları kursları

 l) Türk sanat müziği kursları

 m)Şiir Dinletileri

 n)Çeşitli kampanya ve törenler düzenler.

10.  Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin , talep edilmesi halinde , satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.

11.  İhtiyaç duyulması halinde, İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar. Ve bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir,kitlelere duyurulmasını sağlar.

12.  Belediye kanununun 76. ve 77. maddelerinde   yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.

13.  Müdürlük faaliyetlerine yönelik duyuru amaçlı bildiri, afiş, davetiye ve pankart  tasarımı  yaparak  dağıtılmasını sağlamak.

14.  İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak, Resmi –Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.

15.  Sporun tabana yayılması ve sevdirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapmak ve bu amaçla Amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak.

16.  Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.

Müdürlük Yetkisi

MADDE   8–    Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yönetmelikle sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE  9- Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü , Belediye Başkanınca verilen  ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev ,yetki ve sorumluluğu:

MADDE   10-    1.   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

2.   Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

3.   Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1.Sicil ve Disiplin amiridir.

4.   Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi,birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.

5.   Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Müdürün Sorumlulukları:

MADDE   11-   Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden yetkililerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Memur ve İşçi Personelinin Görevleri:

 MADDE   12-   1. Müdürün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludurlar.

2.  Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder.

3.  Gelen –giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlerini yürütür.

4.  Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek ,incelemeye hazır bulundurur.

5.  Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır. Verilen ek görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin Alınması

MADDE    13-  Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgisine verilir.

Görevin Planlanması

MADDE   14-   Kültür  ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi:

MADDE   15- Müdürlükte görevli tüm personel , kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

MADDE   16-   1. Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

2.  Müdürlüğe gelen evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

3.   Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

4.  Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm  hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmet altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni göreviyle devir teslimi yapmaları zorunludur.Devir –teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.

5.  Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE   17- 1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün  imzası ile yürütülür.

2.  Müdürlüğün ,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik ,Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar, Müdür ve Başkan yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya  yetki verdiği Başkan Yardımcısının  imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

 Evraklarla İlgili İmlemler ve Arşivleme

Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşler

MADDE   18-  1.  Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından  ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

2.  Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine ve sayılarına göre işlenir. Dış Müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim eder.Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda  yapılır.

Arşivleme ve Dosyalama

MADDE  19-  1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre  tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

  1. Gelen evrak dosyası
  2. Giden evrak dosyası
  3. Müteferrik dosyası
  4. Avans dosyası
  5. Ayniyat ,demirbaş dosyası
  6. Genelge ve bildiriler dosyası
  7. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler dosyası
  8. Resmi Kurumlarla ilgili dosyalar

2.   İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

3.  Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

  Denetim

MADDE   20–  1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü  tüm personeli her zaman  denetleme yetkisine sahiptir.

2. Kültür ve Sosyal İşler  Müdürü  1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.

3.Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde  çalışan tüm personelin izin,rapor ,derece ve kademe ilerlemesi ,ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

MADDE 21-  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önce yürürlükte olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 22-   İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 23–  Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24-  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish