SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 35 ADET TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

MADDE-1 İHALENİN NİTELİĞİ, İHALENİN YERİ VE İŞİN MİKTARI: İş yeri, mesken, kantar, halı saha ve park niteliğinde 35 adet taşınmaz Ayaspaşa Mahallesi Camii Caddesi No:14 teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 11/06/2021 Cuma günü belirtilen saatte sıra numarasına göre kiralama ihalesi yapılacaktır.
MADDE-2 TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL) : Mevcut haliyle kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gerçekleşen kira bedeline %18 KDV, damga vergisi, karar pulu ve %6 kesin teminat bedelleri kiralama süresi üzerinden ayrıca hesaplanır. İkinci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri “Tüketici Fiyatları Endeksinin 12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı” nda arttırılacaktır. TÜFE oranının negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE-3 KİRALAMA SÜRESİ: 1-34 Sıra taşınmazların kira süresi 3 yıl (2021-2024)’dır.35 sıra halı saha kira süresi 10 yıl (2021-2031)’dır.
MADDE-4 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı 10/06/2021 saat 16:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen taşınmazın tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri ihale bitiminden sonra dilekçe ile müracaatlarında Banka Iban numaralarına iade edilecektir.
MADDE-5 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler; 1-Yatırdıkları Geçici Teminat ve şartname bedeli Makbuzu. 2-Maliyeye ve Saray Belediyesine Borcu olmadığına dair Belge 3-Adreslerini gösterir tebligat belgesi.
Gerçek Kişi 1-Kimlik Fotokopisi Kooperatifler 1-İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi
Şirketler 1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 2-Faaliyet Belgesi 3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait)
4-Şirket Yetki Belgesi 5-Ticaret Sicil Gazetesi 6-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi
c- Şartname Bedeli bedeli 100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümenine sunmak zorundadırlar. MADDE-6 İstekliler, son başvuru tarihi; 10/06/2021 Saat 16:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish