DEMOLITION NOTICE

Belediyemiz sınırlar, içinde Ayaspaşa Mahallesi, 87 ada 118 parsel nolu taşınmazın içerisinde 3 adet tek katlı yapı bulunmaktadır. Kapı numaraları 18, 18/ 1 ve 18/2 , olan bu yapılar çok eski ve yıkılacak durumda olup tehlike arz etmektedir. Can ve mal kaybı olmaması için yapıların yıkılarak
tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Belediyemizce tespiti yapılan yapı ile ilgili, Başkanlıkça 30 gün süre verilmiştir. Bu süre içerisinde tehlikeli durum ortadan kaldırılmaması
durumunda “3194 sayılı İmar kanununun 39. Maddesi gereği, Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere telılikeli yapıya asılır ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir” denildiğinden, gerekti işlemler yapıldıktan sonra Belediye Encümenince yıkım kararı verilerek bu yapılar yıkılacaktır. Yıkım masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği hususu;
Tebliğ olunur.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish