5 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

Belediye Başkanlığımıza ait 5 Adet Taşınmaz 2886 Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre muhammen bedel üzerinden açık arttırma teklif usulü ile taşınmaz satış ihalesi yapılacaktır.

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 ADET TAŞINMAZ SATIŞ iHALESİ iLANI

MADDE 1- İHALENİN NİTELİĞİ, İHALENİN YERİ VE İŞİN MİKTARI: Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen ve Belediyenin mülkiyetinde bulunan 5 adet taşınmaz Ayaspaşa Mah.Camii Cad.No:14 deki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 24/09/2021 Cuma günü belirtilen saatte sıra numarasına göre satış ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2-TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL): Mevcut haliyle satış ihalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

S.NOMAHALLECİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜMUHAMMEN BEDELGEÇİÇİ TEMİNATİHALE SAATİ
1KÜÇÜKYONCALIARSA229382452,621.103,679,0033.110,3710:00
2KÜÇÜKYONCALIARSA229392191,46986.157,0029.584,7110:00
3KÜÇÜKYONCALIARSA229401969,63886.333,5026.590,0110:00
4KÜÇÜKYONCALIARSA299411596,53718.438,5021.553,1610:00
5KÜÇÜKYONCALIARSA299421827,67822.451,5024.673,5510:00

MADDE 3- ÖDEME ŞEKLİ VE VERGİLER: Satışı gerçekleşen ihale bedeli üzerinden tek seferde peşin ödenir. Gerçekleşen satış işleminden K.D.V alınmayacaktır. Karar pulu ve Sözleşme Damga Vergisi ayrıca hesaplanır.

MADDE 4- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı 23/09/2021 saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, satın alınması düşünülen taşınmazın tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri ihale bitiminden sonra dilekçe ile müracaatlarında Banka Iban numaralarına iade edilecektir.

MADDE 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler; 1-Yatırdıkları Geçici Teminat (veya Banka Teminat Mektubu) ve şartname bedeli Makbuzunu. 2-Maliyeye ve Saray Belediyesine Borcu olmadığına dair Belge 3-Adreslerini gösterir tebligat (ikametgâh) belgesi.
Gerçek Kişi;1-Kimlik Fotokopisi
Kooperatifler;1-İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi
Şirketler;1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 2-Faaliyet Belgesi 3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait) 4-Şirket Yetki Belgesi 5-Ticaret Sicil Gazetesi 6-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi
c- Şartname Bedeli; 100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümenine sunmak zorundadırlar.
MADDE 6- İstekliler, son başvuru tarihi; 23/09/2021 saat 17:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir.
S. No Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat(TL) İhale Saati
1 Küçükyoncalı Arsa 229 38 2452,62 1.103.679,00 33.110,37 10:00
2 Küçükyoncalı Arsa 229 39 2191,46 986.157,00 29.584,71 10:10
3 Küçükyoncalı Arsa 229 40 1969,63 886.333,50 26.590,01 10:20
4 Küçükyoncalı Arsa 229 41 1596,53 718.438,50 21.553,16 10:30
5 Küçükyoncalı Arsa 229 42 1827,67 822.451,50 24.673,55 10:40

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish