T.C

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, ve ilkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemekir.

Kapsam

MADDE 2- (1) BU Yönetmelik, Saray Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanununun 15/b ve 18/m maddelerine

dayanılarak çıkartılmış olup, 657 sayılı Devlet Memurları kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve

diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetini yürütmektedir.

Tanımlar

MADDE –  (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

Belediye                             : Saray Belediyesini,

Belediye Başkan              : Saray Belediye Başkanı,

Belediye Başkan Yardımcısı : Saray Belediye Başkan Yardımcısını,

Başkanlık                              : Saray Belediye Başkanlığını,

Müdürlük                             : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün,

Müdür                                  : Muhtarlık İşleri Müdürünü,

Parsenel                              : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personeli İfade eder.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish