Parks and Gardens Directorate

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1– (1) Bu yönetmelik, Saray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu yönetmelik, Saray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi, 38 inci ve 48 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Başkan: Belediye Başkanını,

b) Başkanlık: Saray Belediye Başkanlığını,

c) Belediye: Saray Belediyesini,

d) Encümen: Saray Belediyesi Encümenini,

e) Meclis: Saray Belediye Meclisini,

f) Müdür: Park ve Bahçeler Müdürünü,

g) Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü,

h) Teknik ve İdari Personel: Müdürlükte çalışan teknik ve idari personeli,

ı) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği ifade eder.

Müdürlüğün yapısı

MADDE 5 – (1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere müdür, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Yapım ve Bakım Şefliği- park bakım ve onarım, inşaat, temizlik ve mahalle ekibi- n’den oluşmaktadır.

(2) Müdürlük: Park ve Bahçeler yapım ve bakım şefliği ile İdari Bürodan oluşur.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6- (1) Müdürlüğün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

a) Saray ilçesi sınırları dahilinde imar durumu ve mülkiyeti uygun park ve yeşil alan olarak ayrılan alanlarda peyzaj mimarisine ve modern kent dokusuna uygun projeler üreterek çevre ve park düzenlemesi yapıp halkın kullanımına sunmak.

b) Cadde, orta kaldırım, kavşak ve sokaklarda ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapmak.

c) Oturma bankları, çocuk oyun gereçleri, spor alanları ve alet elemanları, basket potası, süs havuzu ve bunun gibi park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan donatı elemanlarını, kent mobilyalarını temin etmek, mevcutların bakım ve onarımını yapmak.

d) Mevcut rekreasyon alanlarının yeşil alan bakımlarını periyodik olarak yapmak, gelişimi için gerekli besin maddelerini temin etmek, kullanım ömrünü uzatmak ve estetik görünümü korumak.

e) Ağaç kesim, ağaç nakli ve budama ile ilgili olarak vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlarından gelen müracaatları ve şikâyetleri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak, usule uymayan kesim ve budamalar hakkında işlem yapmak.

f) Peyzaj düzenleme çalışmalarındaki yeşil alan tasarımlarında kullanılacak bitkilerin temini için sera ve fidanlıkta her türlü bitkisel üretimi yapmak, yeni üretim teknikleri (aşılama, çelik, tohum, ayırma, daldırma) geliştirmek, tohum, fidan, soğan, mevsimlik çiçek alımı yapmak.

g) Mevcut rekreasyon alanlarındaki yeşil alanlarda yer alan ağaç, ağaççık ve çalıların her türlü hastalık ve zararlılardan korunması amacına yönelik zirai ilaçlama yapmak ve gerekli tedbirleri önceden almak.

h) Parklarda, uygun cadde ve sokaklarda yeni aydınlatma sistemi yapmak ve bu sistemlerin bakım, onarımlarını sağlamak.

ı) Yeni yapılacak parkların elektrik-aydınlatma projelerinin çizilmesi, keşif ve ihtiyaç listelerini yapmak,

i) Yeni yapılacak olan havuz, su oyun v.b. tesislerin enerji verilmesi işlemlerini yapmak,

j) Park içerisinde ihtiyaç duyulabilecek ve Müdürlük isteğinde olan trafo köşklerini yapmak,

k) Mevcut olan havuz, su oyun v.b. tesislerin elektrik tesisinin bakım ve onarımını yapmak,

l) Mevcut aydınlatma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak,

m) Mevcut rekreasyon alanlarının sürekli olarak kontrolü, tamir, bakım ve onarımını sağlamak.

n) Bölgedeki kamu duvarları, trafolar, park çevreleme ve istinat duvarlarında bulunan kötü görüntüleri temizlemek ve sanatsal resimlerinin yapılmasını sağlamak, sanatsal organizasyonlarda görev almak.

o) Yeni yapılan yeşil alanların sulama sistemi projelerini çizmek ve/veya çizdirmek, bu projelere göre metraj ve keşiflerini hazırlamak.

ö) Yeni çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin temini ile montajını yaptırmak, tamir ve bakımının yapılması işlemlerini gerçekleştirmek.

p) Yeni yapılacak parkların elektrik projelerinin çizilmesi, keşif ve ihtiyaç listelerini yapmak.

r) İhale ya da üretim yoluyla elde edilen seradaki bitkilerin kontrollü olarak bölgeye dağılımının yapılmasını sağlamak.

s) Özelliğini kaybeden mevcut parkları yeniden projelendirip, kullanıma açmak.

ş) Gönüllü kuruluşlarla koordineyi sağlayarak Saray’ı ağaçlandırmak için işbirliği temin etmek.

t) Basınla temasa geçerek yeşili korumak için halkı bilinçlendirmek için programlar yapılmasını sağlamak.

u) Belediyemiz, cadde ve sokak aydınlatma tesislerinin arızalarının Tredaş’a bildirilmesi ve gerekli hallerde bakım ve onarımının yapılması sağlamak.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish