T.C

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)  Bu yönetmeliğin  amacı Saray Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri  Müdürlüğünün  kuruluş, görev , yetki  ve sorumlulukları ile çalışma usul ile çalışma usul ve esaslarını  düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1)  Bu  yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğünün ve müdürlük personelinin çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını  kapsar.

DAYANAK

MADDE 3– (1) Bu yönetmelik ,22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birimleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu,5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

MADDE 4-  (1) Bu yönetmelikte geçen;

 1. Başkan                              :Saray Belediye Başkanını,
 2. Belediye                            :Saray Belediye Başkanlığını,
 3. Büyükşehir Belediyesi   :Tekirdağ büyükşehir Belediyesini,
 4. Encümen                           : Saray Belediyesi  Encümenini,
 5. Meclis                                :Saray Belediyesi  Meclisini,
 6. Müdür                               :Temizlik İşleri Müdürünü,
 7. Müdürlük                          :Temizlik İşleri Müdürlüğünü,
 8. Personel                             :Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarını,
 9. Yönetmelik                        :Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev ve çalışma yönetmeliğini,
 10. Yüklenici                            : Müdürlüğe kurum dışından hizmet veren firmayı , (Müdürlüğün çöp toplama, süpürme, taşıma,yıkama ,kireçleme vb. işlerini yapan) ifade eder.
 • Veteriner Hekim             :Müdürlükte görevli Veteriner Hekim.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ,Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri ve Sorumlulukları

 MADDE 5-   (1) Müdürlüğün görevleri ve sorumlulukları ;

 1. Belediye sınırları içindeki katı atıkları Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak toplamak ve aktarma  istasyonuna taşımak,
 2. Belediyemizin sorumluluğunda olan cadde ve sokakları mekanik süpürme araçları ve /veya el süpürgecileri vasıtasıyla süpürmek, ihtiyaç duyulan yerleri su ile yıkamak ve  buraların temiz kalmasını sağlamak.
 3. Pazar yerlerinin atıklarını toplamak, bu atıkları aktarma   istasyonuna taşımak, süpürmek ve yıkamak suretiyle temizlemek.
 4. Küçük çaplı tadilat atıklarını, Belediye Meclisi kararında belirtilen ücret tarifesi doğrultusunda Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili ücretin tahakkuk ettirilmesini müteakiben toplamak ve Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Planına uygun olarak düzenli depolama sahasına taşımak.
 5. Ambalaj atıklarını Ambalaj Atıkları Yönetim Planı hazırlayarak, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine  Uygun  olarak  ve  geri kazanımını temin   etmek.
 6. Atık Pillerin toplanması için atık pillerin kontrolü yönetmeliğinde geçen belediyelerin görev başlığı altında belediyemize verilen görevleri yerine getirmek.
 7. Bitkisel Atık Yağların toplanması için, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 8. Elektrik ve Elektronik atıkların, ilgili yönetmeliğinde belirtilen şekilde diğer atıklardan ayrı toplanması için çalışmalar yapmak.
 9. Yılda iki kez olmak üzere ibadethanelerin iç temizliğini yapmak.
 10. Çevre konusunda eğitim vermek ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
 11. Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri ile Tıbbi Atık Sözleşmesi yapmak, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen tarifeye göre ücret  tahakkak listelerini Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. Tıbbi atık üreticilerin çıkardığı tıbbi atıkları, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun şekilde toplayarak Büyükşehir Belediyesinin göstermiş olduğu yakma tesisi veya sterilizasyon tesisine taşımak.
 12. Belediyeye ait arsa ve araziler üzerinde Belediye yetkili organları tarafından alınan karar gereği kurulan kurban satış ve kesim yerlerinin satış ve kesim süresince çöplerini almak, kurban bayramı sonrasında kalıntıları Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Büyükşehir Belediyesinin belirlediği aktarma istasyonu veya düzenli depolama alanına taşımak.
 13. Özel mülkler hariç olmak üzere Belediyemiz sorumluluğunda olan kaldırım üzerinde biten yabani otları biçmek.
 14. Gerekli görülen yerlere çöp konteyneri ve kovası yerleştirmek.

Müdürlüğün Yetkileri

MADDE 6-  (1)Müdürlüğün yetkileri şunlardır;

 1. Bu yönetmeliğin 5.1 maddesi altında belirtilmiş olan görev ve sorumluluklarını belediye personelleri ve /veya hizmet alımı ihalesi, satın alma ve ihale yapmak suretiyle gerçekleştirmek.
 2. Çevreyi kirletenlere karşı mevzuatta ön görülen idari yaptırımları uygulamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları, Vekalet

Müdürün Atanması

MADDE 7– (1) Kadroya atana bilmek  için en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin birinden mezun olmak ve diğer üst normlardaki şartları taşıması aranır.

Müdürün Görev Yetki  ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 1. Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini ve koordinasyonu sağlamak, birimler arası koordinasyon uyum ve çalışma düzenini sağlamak.
 2. Müdürlükte çalışanlar arasında amir sıfatıyla görev bölümü yapmak. İzin,  hastalık  ve çekilme gibi nedenlerle ayrılanların yerine, bir başkasını görevlendirmek  ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak, mesai takibini yapmak.
 3. Personelin  performans  puanlarını vermek her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek.
 4. Müdürlük işlerinin  planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu iş birliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını izlemek, denetlemek.
 5. Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak.
 6. Müdürlük ile ilgili  karar alınmak üzere meclise sunulacak teklifleri hazırlatmak.
 7. Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.
 8. Görev alanına giren konularda, uygulamada ortaya çıkan aksaklıklarla ilgili tedbir almak ve başkanlık makamına teklifte bulunmak.
 9. İşlerin büroda ve arazide sağlık kurallarına, çevrenin korunmasına uygun şekilde gerçekleşmesi için gerekli denetimleri yapmak.
 10. Müdürlük bütçesini düzenleme, uygulama, harcama birimi yetkilisi görevini yapmak.
 11. Müdürlüğün çalışma programını hazırlamak stratejik plan çalışmaları kapsamında müdürlük stratejisi belirleyip uygulamak.
 12. Diğer müdürlükler ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak, işlemlerin ve denetimlerin yeterli şekilde yerine getirilmesini temin etmek.
 13. Başkanlıkla verilen diğer hukuka uygun işleri yerine getirmek.
 14. Arazide görev yapan müdürlük ve diğer  çalışanları tüm yönlerden denetlemek, görevlerin gereği gibi yerine getirilmediğini tespiti halinde uyarmak ve gerekli önlemleri almak.

Müdüre Vekalet

MADDE 9- (1) Müdürün izinli veya raporlu olduğu durumlarda müdürlük görevlerinin devamı için Başkanlık onayı ile uygun görülen personel  müdür olarak görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik İşler Şefliği, İdari İşler Şefliği, Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği, Veteriner Hekimliği ve

Diğer Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Teknik İşler Şefi’nin Göre ve  Yetki   ve Sorumlulukları

MADDE 10– (1) Teknik İşleri Şefliği, Müdürün emri altında bir şef ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

(2) Teknik İşler Şefi Müdürlük Teknik İşler Şefliği’nin amiri olup,  Genel  ilçe temizliği ve kontrolü işlerinden Müdüre karşı birinci derecede  sorumludur.

(3) Teknik İşler Şefinin Görevleri

a) Müdürlük tarafından yapılacak işlerin yüklenici eliyle yürütülebilmesi  için ihale ve satın alma işlemini yürütmek .

b)Görevli olduğu birimle ilgili tüm teknik konuların takibini ve yerine getirilmesini sağlamak.

c)Müdürlüğün görevleri başlığı altında sayılan görevlerin tam zamanında eksiksiz yerine  getirilmesini sağlamak.

ç) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İdari İşler Şefinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- (1) İdari İşler Şefliği; Müdürün altında bir şef ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

(2) İdare İşler Şefinin Sorumluluğu;

a) İdari İşler Şefliğinin Amiri olup, büro iş ve işlemlerin yapılması ile ilgili olarak Müdüre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) İdari İşler Şefinin Görevleri;

a)Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek.

 b)Müdür tarafından kendisine verilen her türlü, yazı ,rapor, dosya ve belgelerin gereğini yerine getirmek, ilgili olduğu yerlere zimmetle verilmesini sağlamak ve takip etmek.

c) Memurlar aracılığıyla gelen giden yazıların, diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek,  gelen tüm yazı  ve belgelerin önceki yazı ve belgelerle bağlantısını  kurmak ve bunları denetlemek.

ç) Her türlü yönetmelik, genelge,  Başkanlık emirlerini takip etmek saklamak ve bunları ilgili personele dağıtımını yapmak.

d)Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Müdüre bilgi vermek.

e)İşlemi biten yazı, rapor ve her türlü evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

f) Vaktinde cevapları alınmamış olan rapor ve yazılar hakkında müdürlüğe malumat vermek ve tekit yazılarını hazırlatmak.

g) Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, gölge dosyalarını saklamak, tahakkukları  düzenlemek ,ayniyat işlemlerini ve harcamalar ile ilgili avans işlemlerini yürütmek

ğ)Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 12- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği, Müdürün emri altında bir şef ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

(2) Çevre Koruma ve Kontrol Şefi, Çevre Koruma ve Kontrol Şefliğinin  amiri olup, Müdürlük yetki alanına giren aşağıdaki işlerden Müdüre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Çevre Koruma ve Kontrol Şefi’nin Görevleri;

a) Tıbbi Atık Yönetimi Planını hazırlamak ve uygulamak.

b)Ambalaj Atığı Yönetim Planını hazırlamak ve uygulamak.

c)Bitkisel atık yağların toplanmasını sağlamak.

ç)Elektronik atıkların toplanması, geri kazanımı ve bertarafını sağlamak için çalışmalar yapmak.

d)Atık pillerin toplanması için çalışmaları yürütmek.

e) Çevre konusunda eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

f) Gerekli durumlarda çevre denetimi yapmak.

g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Veteriner Hekimliği Görev, Yetki  ve Sorumlulukları

MADDE 13- (1) Veteriner  Hekimliğin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

1)İlçe dahilinde aşısız, sağlıksız, kimliksiz ve sahipsiz bir halde başıboş dolaşan ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklara neden olan/olabilecek hayvanların aşılanması ,kısırlaştırılması, kayıt altına alınması ,sahiplendirilmesi,alındığı yere bırakılması gibi rehabilitasyona yönelik çalışmaları yapmak,yaptırmak.

2)İlçe dahilinde ki okul, emniyet birimleri, ibadethane ve sair ödeneği bulunmayan resmi kurumların,her türlü haşaratlara, rodentisitlere karşı kapalı alan ilaçlamalarını  taleplerine ve /veya yapılan program dahilinde ücretsiz yapmak,yaptırmak.

3) Mevsimsel ihtiyaçlara ve ilçe halkının taleplerine göre sivrisinek, karasinek gibi insektisitlere karşı çevre (açık alan ) ilaçlamalarını program dahilinde periyodik olarak yapmak, yaptırmak.

4) Sahipsiz her türlü hayvana imkanlar dahilinde muayene, bakım, koruma,cerrahi müdahale ,tedavi gibi hizmetleri yapmak, yaptırmak, ihtiyaca  yeter hayvan polikliniği müşahade yeri kurmak.

5) İlçe dahilinde gerek kapalı gerekse açık alanda, insan, hayvan, toplum ve çevre sağlığı açısından izinsiz, şikayete konu hayvan beslenmesine,  barındırılmasına , korunması, kollanması, ticaretine dair faaliyetlerine izin vermemek,

6) Hayvanların dolayısıyla insanların sağlığı açısından hekimlik, koruyucu hekimlik yapmak. Bu konuda öncelikle hayvanları kayıt altına almak, hayvan sağlığı açısından gerekli çalışmayı yapmak. Hastane,hayvan polikliniği,barınağı vs. olan kurum ve kuruluşlar ile iş birliğine gitmek.

7) İhbarı zorunlu hastalık ve/veya  herhangi  bir  salgın hastalık halinde durumu  ilgili kuruluşlara derhal bildirmek, onlarla işbirliği içinde çalışmak.

8)Gerek başkanlık diğer müdürlükleri gerekse harici kurum ve kuruluşların personel, hizmet araç-gereç ve benzeri taleplerini mevzuat ve imkanlar dahilinde karşılamak.

9) Değişen, gelişen ve günün şartlarına ve özelliğine uygun olarak müdürlükçe verilen diğer görevleri yapar; geçerli olan sistemi ve teknolojiyi kullanmak.

10)Birimin, görev,yetki ve sorumlulukları mahiyetinde bulunan personelin görev yetki ve sorumlulukları ile kaimdir.

Memurların Görev,Yetki ve  Sorumlulukları

MADDE 14- (1) Memurlar görev ,yetki ve sorumlulukları;

a)Müdür ve Büro Şefi tarafından kendilerine tevdi edilen her türlü büro iş ve işlemlerini yönetmelik kapsamında gereken dikkat ve özende yapmak.

b)Avans mutemedi onayı alınmak suretiyle çekilen avansları harcamalarını tamamlayarak avansları kapanmasını sağlamak.

c)Müdürlük arşivini düzenleyerek evrakların arşivlenmesini sağlamak.

2)Sorumlulukları

a)Memurlar şefleri ve müdür tarafından kendilerine tevdi edilen görevleri tam ve zamanında yapmakla şefe ve müdüre karşı sorumludur.

Taşınır kayıt Kontrol Yetkilerinin Görevlendirilmesi Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 15- (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi harcama yetkisi tarafından memuriyet ya da çalışma  ünvanına bağlı kalmaksızın taşınır kayıt ve işlemlerini usule uygun şekilde yapabilecek niteliğe sahip personel arasında seçilir.

(2) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetki ve Sorumlulukları;

a) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmaya yardımcı olmak.

b) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

c) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

 ç)Taşınırlar niteliğine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen taşınırları  muhafaza etmek ve taşınırları yangına, ıslamaya, bozulmaya ve çalınmaya karşı korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

d)Taşınırların giriş ve çıkışına dair kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri tanzim etmek ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak.

İşçi Personelin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 16- (1) İşçi personelin görev, yetki  ve sorumlulukları ;

a)Müdür ve bağlı olduğu şef tarafından kendisine tevdi edilen her türlü iş ve işlemleri yönetmelik kapsamında gereken dikkat ve özende yapmak.

b) Müdür ve bağlı olduğu şef tarafından kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirirken gereken yetkileri kullanmak.

c) Hizmetin   nevine  göre görevlendirilen işçi personel görevli olduğu birimin şefine müdüre bağlı olunan başkan yardımcısına ve başkana karşı hiyerarşik olarak sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve Esasları

Görevin Planlanması

MADDE 17- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar; stratejik   planlar, performans hedefleri, yönetmeliğe uygun yapılacak plan dahilinde yürütülür.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 18- (1) Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine   verilen görevleri gereken  özen , dikkat ve süratle yapmak zorundadır.

Gelen Evraka Yapılacak İşlem

MADDE 19- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen evraklar bilgisayar programında kaydedildikten ve müdürce havalesi yapılarak ilgili deftere kayda alınmasından sonra zimmet defteriyle ilgili personele dağıtımı sağlanır.

Giden Evraka Yapılacak İşlem

MADDE 20- (1) Temizlik İşleri Müdürlüğünce cevaplandırılan yazılar bilgisayar programından kaydı kapatılmak suretiyle ilgili müdürlük  kalemine  zimmetle teslim edilir.

(2) Belediye merkez ve daire müdürlükleri, belediyeye  bağlı  kuruluşlara  gönderilecek yazılar kurye ile gönderilir. Zimmet mukabili ilgili müdürlük kalemine teslim edilir.

Kullanılan Defter ve Programlar

MADDE 21- (1)  Gelen   giden evraklar bilgisayar programında kayıt altına alınır. Defter olarak dahili ve harici zimmet tutulur.

(2) Müdürlüğün işlerinin yürütülmesi ihtiyaç duyulan defterlerde kullanılır.

Kullanılan Klasörler

MADDE 22- (1) Başkanlık yazıları, bilgi edinme, bütçe ,maaş, ihale dosyaları klasörü ,yıllık  izin, yönetmelik ve genelgeler,ödeme emri, meclis ve encümen kararları klasörleri ile ihtiyaca binaen oluşturulacak yeni klasörler oluşturulabilir.

(2) Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan tüm personel hakkında göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor ve kademe ilerlemeleri ile ödüllendirme ve cezalandırmalarına ilişkin belgeleri kapsayan şahsi gölge klasörleri oluşturulur.

Arşivleme

MADDE 23– (1) İşlemi biten her türlü yazıya ilişkin evraklar,  klasörlerine konularak birim arşivine kaldırılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 24- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 25– (1) Bu yönetmelik hükümleri belediye meclisinin kararının mahalli mülki idare amirine sunulması ve yayımı ile yürürlüğe girer.

(2) bu yönetmeliğin girmesiyle belediye  meclisinin 08/09/2009 tarih ve 2009/56 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiş olan SARAY  Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu yönetmelik hükümlerini belediye Başkanı yürütür.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish