NİKAH İŞLEMLERİ

NİKAH MEMURU GÖREV TANIMI

Belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.

Yetki ve Sorumluluklar

 • Evlenmek için başvuruda bulunan çiftlerin başvurularını kabul etmek.
 • Evlilik dosyasını önceden hazırlamak.
 • Çiftlerin belirlemiş olduğu nikah törenine katılıp nikahlarını kıymak.
 • Önceden hazırlanmış olan aile cüzdanını nikah töreni ardından çiftlere teslim etmek.
 • Nikahın kıyıldığına dair resmî belgeleri nüfus müdürlüğüne teslim edip kütüğe kaydedilmesini sağlamak.
 • Evlenmek için kendisine başvuran çiftlerin evliliğinde herhangi bir engel olup olmadığı ile ilgili araştırma yapıp kontrol etmek.

NİKAH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1-    Aile hekiminden Resimli Sağlık Raporu
2-    Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-    3’er Adet fotoğraf
4-    İkametgahı Saray dışında olanlar için ikametgah belgesi
 BU BELGELER HER İKİ TARAF İÇİN DE GEÇERLİDİR.

2022 Yılı Evlilik Cüzdan Harç Ücreti
Hafta İçi (Mesai saatleri içerisinde ) Nikah Ücreti : 354,00 TL dir.
Mesai Saatleri Dışı Belediye Nikah Ücreti: 684,40 TL dir.
Belediye Salonu Dışında Kıyılacak Nikah Ücreti: 944,00 TL dir.

Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilirler.

Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi, Türk makamları önünde de evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilir ve Evlendirme Yönetmeliğinin Türk vatandaşlarının evlenmeleri hakkındaki hükümleri yabancılar için de uygulanır.

4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılardan; ikamet izni dışında Türkiye’de bulunan vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma kapsamına alınan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir.

Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalarındaki bilgi ve belgelere göre il göç idaresi müdürlüklerince tespit edilerek evlenme ehliyet belgesi düzenlenir.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile, on altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile evlenebilir
Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.
Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

Evlenme Engelleri

Evlenme engelleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Hısımlık;
  a- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
  b- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üst soy ve alt soy arasında,
  c- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin alt soyu ve eşi arasında, evlenme yasaktır.
 2. Evli olmak;
  Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme yapılamaz.
 3. Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;
  Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.
 4. Gaiplik durumunda;
  Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
 5. Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;
  24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.
 6. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

Evliliğin Feshi, İptali veya Butlanı

Evliliğin feshi, iptali veya butlanı; Asliye Hukuk Mahkemesince verilen kararın kesinleşmesi ile evlilik birliğinin son bulmasıdır.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish