T.C

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-   (1)  Bu yönetmelik ,Saray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma esaslarını belirtmek üzere hazırlanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2-  (1) Bu yönetmelik, Saray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün hizmet ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

DAYANAK

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun  15’inci  maddesinin birinci fıkrasının  (b)  bendi,18 ‘ inci maddesinin birinci fıkrasının  (m) bendi ,38 ‘inci ve 48 ‘inci maddeleri  hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve  Kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

  1. Başkan: Belediye Başkanını,
  2. Başkanlık: Saray Belediye Başkanlığını,
  3. Belediye: Saray Belediyesini,
  4. Encümen: Saray Belediye Meclisini,
  5. Meclis: Saray Belediye Meclisini,
  6. Müdür: Park ve Bahçeler Müdürünü,  
  7. Müdürlük: Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü,
  8. Tek. ve İdari Personel: Müdürlükte çalışan tek. ve idari personeli,
  9. Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı;

    Park ve Bahçeler          Müdürü
İdari Büro  Peyzaj  TeknikleriYapım ve Bakım Şefliği

Müdürlüğün Yapısı;

MADDE  5-

(1)Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Personel Yapısı;

Norm Kadro  Cetvelindeki unvan ve sayıyı aşmamak üzere müdür,memur,işçi ve sözleşmeli personelden oluşmaktadır.Yapım ve Bakım  Şefliği –park bakım ve onarım ,inşaat tamizlik ve mahalle ekibinden oluşmaktadır.

(2) Müdürlük: Park ve Bahçeler Yapım ve Bakım Şefliği ile İdari Bürodan oluşur.

Müdürlüğün Temel Görevleri

MADDE 6-

(1)Müdürlüğün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

a)Saray İlçesi sınırları dahilinde  imar  durumu  ve   mülkiyeti  uygun park ve yeşil olarak ayrılan alanlarda peyzaj mimarisine ve modern kent dokusuna uygun projeler üreterek çevre ve park düzenlemesi yapıp halkın kullanımına  sunmak.

b) Cadde,orta kaldırım, kavşak ve sokaklarda ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmaları yapmak.

c) Oturma bankları,çocuk oyun gereçleri, spor alanları ve alet elemanları, basket potası , süs havuzu ve bunun gibi park bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan donatı elemanları, kent mobilyalarını temin etmek,mevcutların bakım ve onarımını yapmak.

d)Mevcut rekreasyon alanlarının yeşil alan bakımlarını periyodik olarak yapmak ,gelişimi için gerekli  besin maddelerini  temin etmek,kullanım ömrünü uzatmak ve estetik görünümü korumak.

e) Ağaç kesim,ağaç nakli ve budama ile ilgili olarak vatandaşlardan ve kamu kurum ve  kuruluşlarından gelen müracaatları ve şikayetleri incelemek, ilgili kurum ve kuruluşlar ile değerlendirmek ve sonuçlandırmak, usule uymayan kesim ve budamalar hakkında işlem yapmak.

f) Peyzaj düzenleme çalışmalarında ki yeşil alan tasarımlarında kullanılacak bitkilerin temini için sera ve fidanlıkta her türlü bitkisel üretimi yapmak, yeni üretim teknikleri ( aşılama, çelik, tohum, ayırma, daldırma ) geliştirmek, tohum , fidan, soğan,  mevsimlik  çiçek alımı yapmak.

g) Mevcut rekreasyon alanlarındaki yeşil alanlarda  yer alan ağaç,ağaççık ve çalıların her türlü hastalık ve zararlılardan korunması amacına yönelik zirai ilaçlama yapmak ve gerekli tedbirleri önceden almak.

h) Parklarda, uygun cadde ve sokaklarda yeni aydınlatma sistemi yapmak ve bu sistemlerin bakım,onarımlarını sağlamak.

ı)Mevcut olan havuz, su oyun v.b tesislerin elektrik bakım ve onarımını yapmak,

i)Mevcut aydınlatma tesislerinin bakım ve onarımlarını yapmak.

j) Mevcut rekreasyon alanlarının  sürekli olarak kontrolü,tamir,  bakım  ve onarımını sağlamak.

k)Bölgedeki kamu duvarları, trafolar , park  çevreleme ve istinat duvarlarında bulunan  kötü görüntüleri temizlemek ve sanatsal resimlerinin yapılmasını sağlamak, sanatsal organizasyonlarda görev almak.

l) Yeni yapılan yeşil alanların sulama sistemi projelerini çizmek ve/veya çizdirmek , bu projelere göre metraj ve keşiflerini hazırlamak.

m)Yeni çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin temini ile montajını   yaptırmak ,  tamir ve bakımının yapılması işlemlerini gerçekleştirmek.

n)Yeni yapılacak parkların elektrik projelerinin çizilmesi, keşif ve ihtiyaç listelerini yapmak.

o)İhale ya da üretim yoluyla elde edilen seradaki bitkilerin kontrollü olarak bölgeye dağılımının yapılmasını sağlamak.

ö) Özelliğini kaybeden mevcut parkları yeniden projelendirip, kullanıma açmak.

p)Gönüllü kuruluşlarla koordineyi sağlayarak Saray’ı ağaçlandırmak için işbirliği temin etmek.

r) Basınla temasa geçerek yeşili korumak için halkı bilinçlendirmek için programlar yapılmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk ;

MADDE  7-

  1. Park ve Bahçeler Müdürü Yürürlükteki Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan, program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumlulukları mevzuata uygun olarak yapılmasından  yetkili ,Belediye Başkan yardımcısı ve Başkan’a karşı sorumludur.

b)İdari  Büro, Peyzaj Teknikeri kendilerine  verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve müdüre karşı sorumludur.

c)Yapım ve Bakım Şefliği ;  kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili büro sorumlusu ,peyzaj teknikeri ve müdüre karşı sorumludur.
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 8-

1)Müdürün  görev, yetki  ve sorumlulukları ile diğer idari hususlarda, Saray Belediyesi Teşkilat Yapısı ve Müdürlüklerin Görev ,Yetki ve Sorumlulukları İle Hazırlanacak Yönetmelikler Hakkında Çeerçeve Yönetmeliğindeki hükümlere uyulur.

2)İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda;

a)Yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Müdürlük, bu Yönetmelikte yer almayan ancak Başkanlık Yönergeleri ile verilen görevleri de yerine getirir.

c) Bu Yönetmelikte doğrudan yer almamakla birlikte, görevlerle ilişkili  olarak gelişen şartlar doğrultusunda ortaya çıkan yeni durumlarda,Başkanlık makamında alınacak onaylarla çalışmaklar yürütülür.

3) Görevlerin yürütülmesinde diğer Müdür ve Birimlerle olan Koordinasyon, Koordinasyon merkezi marifetiyle  sağlanır.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik Saray Belediye Meclisi’nin kabulü ve web sitesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan adına Park ve Bahçeler Müdürü yürütür.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish